Polityka prywatności w APRO Investment Sp. z o.o.

INFORMACJA

udzielana na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem danych jest APRO Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (dalej „APRO”) z siedzibą przy ul. Lubickiej 53, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041205, NIP: 554-02-39-546, REGON 090395965, tel.: 56/ 657 66 55, e-mail: aproatapro [dot] com [dot] pl, www.apro.com.pl . To oznacza, że spółka powyższa odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z celem wskazanym w pkt. 2 i przepisami prawa.
 2. Dane osobowe wskazane w pkt. 3 APRO przetwarza w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zmierzających do jej zawarcia i umożliwiających jej zawarcie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO). Dane osobowe będą przechowywane w oparciu o powyższą podstawę prawną do czasu zawarcia umowy z APRO, nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od ich pozyskania.
 3. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest ich udostępnienie spółce APRO Investment Sp.  z o.o. przez osobę, której one dotyczą. Zakres zbieranych danych to dane zwykłe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane. Podanie powyższych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.
 5. Państwa dane APRO może przekazać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

  a) podwykonawcom wspierającym nas np. w obsłudze korespondencji, czy w procesie obsługi klienta,
  b) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  c) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
   

 6. APRO nie planuje obecnie przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
  1) sprostowanie (poprawienie) danych;
  2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
  3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku);
  4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
  5) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

  Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie spółki APRO Investment Sp. z o.o. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, APRO może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
  Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez APRO Investment Sp. z o.o. danych oraz od celu ich przetwarzania.
   

 8. Prawo do sprzeciwu.
  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes APRO. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, APRO nie będzie już mogło przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją:

  1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

  lub

  2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   

 9. Zgoda.
  Niezależnie od przetwarzania Państwa danych w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu APRO Investment Sp. z o.o., może ona prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną APRO zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 10. Skarga.
  Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

PLIKI COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na stronach internetowych należących do APRO (profilowanie w celach marketingowych). Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika stron internetowych należących do APRO lub urządzeniu mobilnym tego użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronach APRO oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika danej strony internetowej. Użytkownik stron internetowych należących do APRO może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

Administrator korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, użytkownik stron internetowych należących do APRO może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.

LOGI SERWERA

Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych należących do APRO przez ich użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

APRO Informuje jednocześnie, że może zostać zobowiązane do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika stron internetowych należących do APRO na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.